Alle categoriëen

Informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Consumenten – pagina 1
Bedrijven – pagina 8


Algemene Voorwaarden voor consumenten


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem
voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem
persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
FoildersFlyers B.V. h.o.d.n. DrukwerkExpert
Delftlaan 327, 2024 CJ Haarlem
Telefoon: 085 - 04 91 455
E-mailadres: info@drukwerkexpert.nl
E-mail (bestellingen): sales@drukwerkexpert.nl
KvK nummer: 87 515 482
B.T.W. nummer: NL86 4316 185 B01
IBAN: NL83 KNAB 0510 6367 72


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische
weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor
communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen
is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de
hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of
periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord
aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de
consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het
vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de
consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod
en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten
indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een
bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod
vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer
jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst
heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten
van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de
ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is
overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de
overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van
de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan
binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,
binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan
50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden
aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de
vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig
deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden
ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn
van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.


Artikel 15 Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of
andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DrukwerkExpert, haar
toeleveranciers of andere rechthebbenden.


Artikel 16 Persoonsgegevens.
DrukwerkExpert zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
DrukwerkExpert neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van DrukwerkExpert, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 18 Links
De site van DrukwerkExpert kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van
deze derden of hun sites heeft DrukwerkExpert geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Artikel 19 Uw rechten
U kunt altijd aan DrukwerkExpert vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u
per e-mail aan DrukwerkExpert vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die DrukwerkExpert zo
spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u DrukwerkExpert
hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.


Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en
dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 21: Zet-, druk- of andere proeven
1. De consument is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de ondernemer ontvangen zet-, druk- of andere
proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de
ondernemer terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de consument geldt als erkenning dat de ondernemer de aan de proeven voorafgaande
werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door
de consument goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de consument vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij
uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.


Artikel 22: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model
respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd,
wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de
gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder
bedragen dan de volgende percentages:
 oplage tot 20.000 eenheden: 10%
 oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een
percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk
verrekend.
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe
betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene
leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de
ondernemer ter inzage. De ondernemer zal de consument op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze
voorwaarden toezenden.
6. Afwijkingen in de overige door de ondernemer gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de
levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen
van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de ondernemer ter inzage. De ondernemer zal de
consument op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.


Artikel 23: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met
inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per
jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.3. Onder
vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of
hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de
uitgave.
4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met
ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.


Artikel 24: Auteursrechten etc.
1. De consument garandeert de ondernemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door
de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de consument ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen,
tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk
wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale
of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht
met betrekking tot de onrechtmatige daad. De consument vrijwaart de ondernemer zowel in als buiten rechte voor
alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede
twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de ondernemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te
schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de ondernemer door de nakoming van de
overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de ondernemer de order alsnog binnen een redelijke termijn
uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de ondernemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht
dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij,
zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
4. De door de ondernemer volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die
vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht
of andere wettelijke bescherming voor de ondernemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig
productieproces worden verveelvoudigd.
5. De consument verkrijgt na levering door de ondernemer het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de ondernemer in
het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit
artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met
name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.


Artikel 25: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de ondernemer vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name
zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen,
diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het
eigendom van de ondernemer, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. De ondernemer is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de consument af te geven.
3. De ondernemer is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de consument te bewaren.
Indien de ondernemer en de consument overeenkomen dat deze zaken door de ondernemer zullen worden bewaard, geschiedt
dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de ondernemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.


Artikel 26: Eigendom consument, pandrecht
1. De ondernemer zal de door de consument in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem
toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de consument tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien
van de in lid 1 bedoelde zaken. De consument dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De consument is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de ondernemer van kopij,
een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De
consument dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de ondernemer
worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de consument de ondernemer op verzoek
tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.4. De consument verleent de ondernemer
pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de ondernemer door hem in de macht van
de ondernemer worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de consument in welke hoedanigheid en uit
welke hoofde ook aan de ondernemer verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede
begrepen.


Artikel 27: Door de consument aangeleverde materialen en producten
1. Indien de consument met de ondernemer is overeengekomen, dat de consument materiaal of producten ter
bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een
normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De consument zal hiertoe instructies van de
ondernemer vragen.
2. De consument is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde
producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De
consument zal hiertoe de opgave van de ondernemer vragen. De consument staat er voor in, dat de ondernemer een
voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de ondernemer
houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De ondernemer is niet gehouden de van de consument ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking
op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
4. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in
de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de ondernemer
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de consument aangeleverde materialen of
producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de ondernemer getoonde monster en
de later door de consument voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
5. De ondernemer staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of
slijtvastheid indien de consument niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van
de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft
verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de ondernemer noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten,
kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de consument ontvangen en
door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het
aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
7. De consument is gehouden de ondernemer op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of
bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
8. De ondernemer is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de consument aangeleverde materialen
en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De consument is op verzoek van de ondernemer gehouden de
ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de ondernemer af te halen.


Artikel 28: Overmacht
1. Tekortkomingen van de ondernemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien
zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komen.
2. Tekortkomingen van de ondernemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie,
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of
stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van
noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke
omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de ondernemer toe te rekenen en geven de consument geen recht tot
ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.


Artikel 29: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst met consument is beperkt tot een zodanig bedrag
als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat consument
de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De ondernemer is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of
het beroep van de consument.
4. De ondernemer is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de consument ontvangen en door de
ondernemer te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de consument de ondernemer niet
uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of
producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste
oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de ondernemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de consument c.q.
deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument hem terzake
volledig vrijwaren en de ondernemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
Artikel 30: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Algemene Voorwaarden voor bedrijven
Inhoud:
Art. 1: Definities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: Offertes, aanbiedingen
Art. 4: Annulering
Art. 5: Prijs
Art. 6: Prijswijzigingen
Art. 7: Betalingstermijn
Art. 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 9: Termijn van levering
Art. 10: Onderzoek bij aflevering
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 12: Zet-, druk- of andere proeven
Art. 13: Afwijkingen
Art. 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
Art. 15: Auteursrechten etc.
Art. 16: Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 19: Overmacht
Art. 20: Aansprakelijkheid
Art. 21: Toepasselijk recht


Artikel 1: Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van
zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke
opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp
van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere
gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord;
d. Koninklijke KVGO: Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, gevestigd te Amstelveen.


Artikel 2: Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de
opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing
zullen zijn.


Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke
mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod
wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een
aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding
ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.


Artikel 4: Annulering
1. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van
de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden
begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter
voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen
diensten en opslag.
2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet
mogelijk.


Artikel 5: Prijs
1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de
prestatie conform de overeengekomen specificaties.
3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het
voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of
meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij
gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is
overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze
algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de
grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.


Artikel 6: Prijswijzigingen
1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden
zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de 

uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale
verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande
overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen,
omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers,
ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever
aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer
werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn
grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare
verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van
de overeengekomen prijs.
3. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de
opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of
gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal
binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten
prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.


Artikel 7: Betalingstermijn
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst
verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting
te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk
persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als evenbedoeld is de
opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de
betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk,
litho’s en proeven.
3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de
leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen.
De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten
behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende
geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening
van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing,
de wettelijke rente, verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke
maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten,
daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden
gesteld op te minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,00.


Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.
2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst
door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de
af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is
overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan
totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van
rente en kosten.
5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij
franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede
begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig
technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede
staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien
opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 9: Termijn van levering
1. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een
uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in
verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de
opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet
nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot
wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen,
dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door
het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2
van artikel 6 en door het inachtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze
leveringsvoorwaarden.
4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een
overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke
ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten,
bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de
leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.


Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst 
deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het
tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het evenbedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen
uiterlijk 14 dagen na aflevering.
2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijk prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te
stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het
onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook
voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden
verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de
opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
5. De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een
gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in
gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.


Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere
mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn
overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.


Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere
proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de
leverancier terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande
werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. De leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door
de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij
uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.


Artikel 13: Afwijkingen
1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model
respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd,
wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de
gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder
bedragen dan de volgende percentages:
 oplage tot 20.000 eenheden: 10%
 oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een
percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk
verrekend.
5. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe
betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene
leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de
leverancier ter inzage. De leverancier zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze
voorwaarden toezenden.
6. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de
levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen
van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. De leverancier zal de
opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.


Artikel 14: Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven
1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met
inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per
jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.3. Onder
vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of
hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de
uitgave.
4. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met
ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
5. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.


Artikel 15: Auteursrechten etc.
1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door
de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen,
tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk 
wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale
of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht
met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in als buiten rechte voor
alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede
twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de leverancier bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te
schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de leverancier door de nakoming van de
overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de leverancier de order alsnog binnen een redelijke termijn
uitvoeren.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht
dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij,
zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de
desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
4. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die
vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht
of andere wettelijke bescherming voor de leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig
productieproces worden verveelvoudigd.
5. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in
het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit
artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met
name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.


Artikel 16: Eigendom productiemiddelen etc.
1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name
zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur,
databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen,
diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het
eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2. De leverancier is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.
Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier zullen worden
bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot
herhaald gebruik.


Artikel 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
1. De leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem
toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s
ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van
kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.
De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier
worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever de leverancier op verzoek
tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.4. De opdrachtgever verleent de leverancier
pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van
de leverancier worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit
welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede
begrepen.


Artikel 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1. Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter
bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een
normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de
leverancier vragen.
2. De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde
producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De
opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een
voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier
houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
3. De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de
bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 4. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort
schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier
onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of
producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de leverancier getoonde monster en
de later door de opdrachtgever voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
5. De leverancier staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of
slijtvastheid indien de opdrachtgever niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van
de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft
verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de leverancier noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten,
kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de opdrachtgever ontvangen en
door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het
aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
7. De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of
bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
8. De leverancier is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen 
en producten te beschikken als waren deze zijn eigendom. De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de
ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij de leverancier af te halen.


Artikel 19: Overmacht
1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien
zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening komen.
2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie,
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of
stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen,
stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, nietlevering van
noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke
omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot
ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.


Artikel 20: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een
zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever
de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of
het beroep van de opdrachtgever.
4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de 
leverancier te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet
uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of
producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste
oppervlaktebewerkingen.
5. Indien de leverancier terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q.
deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake
volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.


Artikel 21: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.